*****آفر ويزه*****
مسافرين عزيزي که در طول يکماه ازتاريخ99/02/01لغايت99/02/31اقدام به خريد 5 بليت هواپيما نمايند بليت بعدي آنها به شرط اينکه از يک شماره کارت خريد کرده باشند با 50درصد تخفيف تقديم خواهد شدسایر اعلانات